در حال نمایش 5 نتیجه

سرهمی اسپرت و فانتزی تمساح سایز بزرگ

220,000 تومان
 • سایز ۱ :
عرض سینه : ۲۵  / قد کل : ۵۶ / قد آستین : ۲۳ / قد تا فاق : ۴۲
 • سایز ۲ :
عرض سینه : ۲۷  / قد کل : ۶۰ / قد آستین : ۲۵ / قد تا فاق : ۴۴
 • سایز ۳ :
عرض سینه : ۲۹ / قد کل : ۶۴ / قد آستین : ۲۷ /  قد تا فاق : ۴۶
 • سایز ۴ :
عرض سینه : ۳۰  / قد کل : ۶۸ / قد آستین : ۳۰ / قد تا فاق : ۴۸
 • سایز ۵ :
عرض سینه : ۳۲ / قد کل : ۷۲ / قد آستین : ۳۲ / قد تا فاق : ۵۱
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۶ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی  ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه سایز ۵ : مناسب ۲۴ ماه الی ۳۶ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

سرهمی اسپرت و فانتزی خرس سایز بزرگ

220,000 تومان
 • سایز ۱ :
عرض سینه : ۲۵  / قد کل : ۵۶ / قد آستین : ۲۳ / قد تا فاق : ۴۲
 • سایز ۲ :
عرض سینه : ۲۷  / قد کل : ۶۰ / قد آستین : ۲۵ / قد تا فاق : ۴۴
 • سایز ۳ :
عرض سینه : ۲۹ / قد کل : ۶۴ / قد آستین : ۲۷ /  قد تا فاق : ۴۶
 • سایز ۴ :
عرض سینه : ۳۰  / قد کل : ۶۸ / قد آستین : ۳۰ / قد تا فاق : ۴۸
 • سایز ۵ :
عرض سینه : ۳۲ / قد کل : ۷۲ / قد آستین : ۳۲ / قد تا فاق : ۵۱
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۶ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی  ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه سایز ۵ : مناسب ۲۴ ماه الی ۳۶ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

سرهمی اسپرت و کیوت خرگوش سایز بزرگ

220,000 تومان
 • سایز ۱ :
عرض سینه : ۲۵  / قد کل : ۵۶ / قد آستین : ۲۳ / قد تا فاق : ۴۲
 • سایز ۲ :
عرض سینه : ۲۷  / قد کل : ۶۰ / قد آستین : ۲۵ / قد تا فاق : ۴۴
 • سایز ۳ :
عرض سینه : ۲۹ / قد کل : ۶۴ / قد آستین : ۲۷ /  قد تا فاق : ۴۶
 • سایز ۴ :
عرض سینه : ۳۰  / قد کل : ۶۸ / قد آستین : ۳۰ / قد تا فاق : ۴۸
 • سایز ۵ :
عرض سینه : ۳۲ / قد کل : ۷۲ / قد آستین : ۳۲ / قد تا فاق : ۵۱
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۶ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی  ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه سایز ۵ : مناسب ۲۴ ماه الی ۳۶ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

سرهم اسپرت فانتزی تدی سایز بزرگ

220,000 تومان
 • سایز ۱ :
قد کل : ۵۶ / قد آستین : ۲۳ / عرض سینه : ۲۵ / قد تا فاق : ۴۲
 • سایز ۲ :
قد کل : ۶۰ / قد آستین : ۲۵ / عرض سینه : ۲۷ / قد تا فاق : ۴۴
 • سایز ۳ :
قد کل : ۶۴ / قد آستین : ۲۷ / عرض سینه : ۲۹ / قد تا فاق : ۴۶
 • سایز ۴ :
قد کل : ۶۸ / قد آستین : ۳۰ / عرض سینه : ۳۰ / قد تا فاق : ۴۸
 • سایز ۵ :
قد کل : ۷۲ / قد آستین : ۳۲ / عرض سینه : ۳۲ / قد تا فاق : ۵۱
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۶ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی  ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه سایز ۵ : مناسب ۲۴ ماه الی ۳۶ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.  

سرهمی اسپرت فانتزی دایناسور سایز بزرگ

220,000 تومان
 • سایز ۱ :
عرض سینه : ۲۵ / قد تا فاق : ۴۲ / قد کل : ۵۶ / قد آستین : ۲۳
 • سایز ۲ :
عرض سینه : ۲۷ / قد تا فاق : ۴۴ / قد کل : ۶۰ / قد آستین : ۲۵
 • سایز ۳ :
عرض سینه : ۲۹ / قد تا فاق : ۴۶ / قد کل : ۶۴ / قد آستین : ۲۷
 • سایز ۴ :
عرض سینه : ۳۰ / قد تا فاق : ۴۸ / قد کل : ۶۸ / قد آستین : ۳۰
 • سایز ۵ :
عرض سینه : ۳۲ / قد تا فاق : ۵۱ / قد کل : ۷۲ / قد آستین : ۳۲
✅رنگ ها به نسبت رنگ واقعی خود احتمالا یک درجه “تیره تر” و یا “روشن تر” باشند. ✅خطای اندازه گیری “یک سانتی متر” در هر ابعاد می باشد. _________________________________________ سایز ۱ : مناسب ۶ ماه الی ۹ ماه سایز ۲ : مناسب ۹ ماه الی  ۱۲ ماه سایز ۳ : مناسب ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه سایز ۴ : مناسب ۱۸ ماه الی ۲۴ ماه سایز ۵ : مناسب ۲۴ ماه الی ۳۶ ماه اندازه ها حدودی و وابسته به جثه دلبند شما میباشد.